مدال های من

 1. امتیاز: ‏20/3/19

  مدال اخلاق

  این مدال به با اخلاق ترین فرد انجمن تعلق میگیرد
  دلیل: من با اخلاق ترین فرد و با حوصله ترین فردی که دیدم شما بودید امیدوارم این مدال و بپذیرین:)

 2. امتیاز: ‏20/11/18

  مدال لیاقت

  این مدال به کاربر یا مدیر با لیاقت تعلق میگیرد
  دلیل: چون بههترینی

 3. امتیاز: ‏1/9/18

  مدال وفاداری

  مدال وفاداری برای اعضای ناز فروم