مدال های من

 1. امتیاز: ‏6/4/19

  نخبه

  این مدال به نخبه انجمن تعلق دارد
  دلیل: به دلیل بالا بودن فعالیت در انجمن

 2. امتیاز: ‏21/11/18

  مدال لیاقت

  این مدال به کاربر یا مدیر با لیاقت تعلق میگیرد
  دلیل: مدیر با لیاقت نازفروم.

 3. امتیاز: ‏23/9/18

  مدال وفاداری

  مدال وفاداری برای اعضای ناز فروم

 4. امتیاز: ‏13/9/18

  مدال مدیر برتر

  این مدال به مدیر لایق و برتر ناز فروم تعلق میگیرد

 5. امتیاز: ‏7/9/18

  مدال پشتکار

  این مدال به افرادی که پشتکار داشته باشند تعلق میگیرد
  دلیل: پشتکار و فعالیت