مدال های من

  1. امتیاز: ‏7/10/19

    مدال پشتکار

    این مدال به افرادی که پشتکار داشته باشند تعلق میگیرد
    دلیل: پشتکار در انجمن